acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
Galerie video
Liceul Pedagogic Botoşani: Tinerii şi Europa
Tinerii şi Europa - la Liceul Pedagogic Botoşani în-tro activitate comună cu Centrul Europe Direct.
Drepturile la locul de muncă
Vă preocupă care sunt drepturile dumneavoastră la locul de muncă? Consideraţi că aţi fost tratat incorect la locul de muncă sau că slujba pe care o aveţi are un efect negativ asupra sănătăţii dumneavoastră? Legislaţia UE cu privire la ocuparea forţei de muncă garantează niveluri minime de protecţie care se aplică tuturor persoanelor care trăiesc şi muncesc în Uniunea Europeană. Există numeroase drepturi legale, în special privind următoarele aspecte: -securitatea şi sănătatea în muncă: drepturi şi obligaţii generale, locuri de muncă, echipamente de lucru, riscuri specifice şi lucrători vulnerabili; -egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: egalitate de tratament la locul de muncă, lucrătoare însărcinate, concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului; protecţia împotriva discriminării pe criteriu de sex, rasă, religie, vârstă, dizabilităţi şi orientare sexuală; -dreptul muncii: munca pe fracţiune de normă, contracte pe perioadă determinată, timp de lucru, protecţia tinerilor la locul de muncă, informarea şi consultarea lucrătorilor. Aceste reguli trebuie transpuse în legislaţia naţională în termenul stabilit. Aplicarea legilor naţionale care transpun legislaţia europeană intră în sarcina autorităţilor naţionale competente. Persoanele care consideră că nu le-au fost respectate drepturile trebuie să-şi înainteze cazul, într-o primă etapă, autorităţilor naţionale competente (cum ar fi inspectoratele de muncă şi tribunalele pentru litigii de muncă). Legislaţia UE are ca scop protejarea sănătăţii şi bunăstării cetăţenilor. Pe lângă suferinţa provocată persoanelor în cauză şi familiilor acestora, condiţiile proaste de lucru reprezintă un cost ridicat pentru economia Uniunii.
Noi competenţe pentru noi locuri de muncă
Ce tipuri de locuri de muncă vor fi disponibile peste 10 ani? Cum se modifică necesităţile pentru calificări şi competenţe în ansamblul UE? Sunt furnizate în prezent mijloacele adecvate de educaţie şi formare pentru a-i ajuta pe europeni să găsească unui loc de muncă în viitor? Cercetările demonstrează necesitatea unor niveluri noi şi avansate de competenţe pentru locurile de muncă de mâine. Criza economică şi factorii structurali cum ar fi globalizarea, progresul tehnologic, îmbătrânirea populaţiei şi trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon contribuie în ansamblu la modificarea rapidă a pieţelor europene ale forţei de muncă. Ca urmare a acestei evoluţii accelerate, absenţa unor competenţe adecvate în anumite sectoare sau ocupaţii coexistă deja cu şomajul în cadrul UE. În vederea furnizării de locuri de muncă şi creării unei economii mai competitive şi mai durabile, Europa necesită o forţă de muncă înalt calificată capabilă să se confrunte cu provocările actuale şi viitoare. Pentru a garanta acest aspect, se impun investiţii urgente în competenţele adecvate şi îmbunătăţirea alinierii locurilor de muncă şi a competenţelor în cadrul UE prin anticiparea eficientă a viitoarelor tendinţe. O iniţiativă politică comună, realizată în cooperare cu Comisia Europeană şi statele membre, Noi competenţe pentru noi locuri de muncă vizează abordarea unora dintre aceste probleme prin sprijinirea statelor membre şi regiunilor UE în vederea dezvoltării unor mijloace mai eficiente pentru a analiza şi a prevedea cerinţele de competenţe ale pieţelor forţei de muncă de mâine şi, dispunând de aceste cunoştinţe, în vederea consolidării şi adaptării educaţiei şi formării pentru ca lucrătorii să beneficieze de competenţele solicitate. Prezenta iniţiativă oferă şansa statelor membre UE de a învăţa unele de la celelalte şi de a face schimb de soluţii reunindu-şi eforturile la nivel european, precum şi cu alte organizaţii internaţionale pe teme legate de actualizare, aliniere şi anticipare a competenţelor. Noi competenţe pentru noi locuri de muncă recurge la instrumente UE existente, cum ar fi Fondul social european (FSE), pentru atingerea obiectivelor sale. Extinderea şi consolidarea investiţiilor în competenţele lucrătorilor reprezintă un aspect esenţial al Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă, în cadrul obiectivului general de creare a unor locuri de muncă mai numeroase şi mai bune în întreaga UE. Noi competenţe pentru noi locuri de muncă contribuie de asemenea la Strategia UE 2020, în continuarea Strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. În raportul unui grup de experţi independenţi de nivel înalt reunit de Comisia Europeană au fost prezentate recomandări privind modul de integrare a agendei iniţiativei Noi competenţe pentru noi locuri de muncă în cadrul Strategiei UE 2020.
Egalitate de şanse între femei şi bărbaţi
Egalitatea între femei și bărbați reprezintă un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene și o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. Deşi există încă o serie de inegalităţi, în ultimele decenii, UE a făcut progrese semnificative pentru ca femeile şi bărbaţii să beneficieze de şanse egale. Acest lucru se datorează, în primul rând, legislaţiei privind tratamentul egal, măsurilor destinate să integreze principiul egalităţii de şanse în toate politicile comunitare şi măsurilor specifice privind promovarea femeilor. Legislație Numeroase acte legislative europene sunt dedicate egalităţii între femei şi bărbaţi. Este vorba, mai ales, de dispoziţii cuprinse în tratate şi de directive privind accesul la locurile de muncă, plata egală, protecţia maternităţii, concediul pentru creşterea copilului, securitatea socială şi regimurile profesionale de securitate socială, sarcina probei în cazuri de discriminare şi activităţile independente. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie reprezintă un alt element cheie. Foaia de parcurs pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Foaia de parcurs pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi stabileşte priorităţile pentru perioada 2006-2010. Aceasta combină iniţiativele specifice şi integrarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în toate politicile şi activităţile UE. Situaţia femeilor şi bărbaţilor în UE Care este situaţia în UE când vine vorba despre egalitatea între femei şi bărbaţi? Progresele realizate în acest domeniu sunt evaluate în fiecare an şi prezentate într-un raport privind egalitatea între femei şi bărbaţi. Iată câteva exemple: Numărul femeilor încadrate în muncă este în creştere, dar rămâne inferior celui al bărbaţilor, chiar dacă majoritatea studenţilor şi absolvenţilor de universitate sunt femei. Femeile continuă să câştige, în medie, cu 17.8% mai puţin decât bărbaţii pentru fiecare oră lucrată, iar această cifră se menţine la un nivel stabil. Femeile sunt încă slab reprezentate în funcţii de decizie politică şi economică, deşi, în ultimul deceniu, a crescut numărul celor care ocupă astfel de posturi. Responsabilităţile familiale sunt încă inegal repartizate între femei şi bărbaţi. Riscul sărăciei este mai mare în cazul femeilor decât în cel al bărbaţilor. Femeile sunt principalele victime ale violenţei bazate pe criterii de sex. De asemenea, femeile şi fetele sunt mai vulnerabile la traficul de fiinţe umane. Finanțare comunitară PROGRESS (2007-2013) este un program financiar menit să sprijine promovarea şi integrarea eficientă a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în toate politicile UE. Fondul social european este o altă modalitate de promovare a principiului amintit. Institutul european pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Institutul european pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi îşi propune să ofere expertiză, să difuzeze informaţii şi să sensibilizeze cetăţenii faţă de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Reţeaua pentru promovarea femeilor în funcţii de conducere În iunie 2008, a fost lansată Reţeaua europeană pentru promovarea femeilor în funcţii de conducere în politică şi economie. Reţeaua constituie o platformă la nivel european destinată schimbului de bune practici şi de strategii de succes menite să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în posturi de conducere. Comitetul consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Comitetul consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi sprijină Comisia în formularea şi punerea în aplicare a măsurilor UE menite să promoveze egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Comitetul încurajează schimburile de experienţă, politici şi bune practici între statele membre şi diferitele părţi implicate. În acest scop, Comitetul transmite Comisiei avize privind diverse aspecte relevante pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în UE. Comitetul este alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre, ai partenerilor sociali la nivel comunitar şi ai organizaţiilor neguvernamentale. Comitetul a fost constituit în 1981, în baza Deciziei Comisiei 82/43/CEE.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Cardul european de asigurări sociale de sănătate asigură persoanelor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia, accesul la serviciile medicale în cursul vizitelor temporare în străinătate. Aşadar, dacă plecaţi în vacanţă, într-o călătorie de afaceri sau pentru o şedere scurtă sau plecaţi la studii în străinătate, nu uitaţi să vă asiguraţi că deţineţi un asemenea card. Acesta vă va ajuta să economisiţi timp şi bani şi să evitaţi alte probleme inutile, în cazul în care vă îmbolnăviţi sau aveţi vreun accident în perioada cât vă aflaţi în străinătate. Care sunt beneficiile practice ale cardului? Cardul vă oferă posibilitatea de a avea acces la serviciile medicale din sectorul public (de exemplu la un medic, o farmacie, un spital sau la un centru de servicii medicale) în aceleaşi condiţii cu cetăţenii ţării pe care o vizitaţi. În cazul în care veţi primi îngrijire medicală într-o ţară în care se plăteşte pentru serviciile medicale, veţi primi înapoi suma cheltuită fie imediat, fie după ce veţi reveni în ţara dvs. Ideea este că vi se va acorda îngrijirea de care aveţi nevoie pentru a vă permite continuarea şederii. Cu toate acestea, este important de subliniat faptul că acest card nu acoperă costurile serviciilor medicale din perioada în care vă aflaţi în străinătate în cazul în care veţi călători pentru a obţine îngrijiri medicale pentru o afecţiune pe care aţi avut-o înainte de a pleca în călătorie. Cardul nu acoperă nici cheltuielile efectuate cu furnizorii de servicii medicale din sectorul privat. Se ştie că anumite site-uri internet oferă cardul european de asigurări sociale de sănătate contra cost. Vă rugăm să reţineţi că autoritatea de asigurări de sănătate de care aparţineţi vă pune la dispoziţie acest card gratuit. Serviciul Naţional de Sănătate din Regatul Unit deţine un ghid pe ţări (în limba engleză) privind accesul la asistenţă medicală sau rambursarea costurilor în timpul unei vizite în statele din Uniunea Europeană, inclusiv Islanda, Norvegia şi Liechtenstein.
Pagini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.